Zmluvy školy

Zmluva Datum Scan
Najomna zmluva - ihrisko (neaktualne)2011-03-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - gymnasticka telocvicna (neaktualne)2011-03-14 ZOBRAZ
Najomna zmluva - ihrisko (neaktualne)2011-04-11 ZOBRAZ
Najomna zmluva - ihrisko (neaktualne)2011-04-11 ZOBRAZ
Najomna zmluva - ihrisko (neaktualne)2011-05-23 ZOBRAZ
Najomna zmluva - ihrisko (neaktualne)2011-05-23 ZOBRAZ
Dohoda o skonceni najomnej zmluvy (neaktualne)2011-04-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna (neaktualne)2011-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - mala telocvicna (neaktualne)2011-10-13 ZOBRAZ
Najomna zmluva - mala telocvicna (neaktualne)2011-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna (neaktualne)2011-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna (neaktualne)2011-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - gymnasticka telocvicna (neaktualne)2011-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna (neaktualne)2011-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - gymnasticka telocvicna (neaktualne)2011-11-14 ZOBRAZ
Najomna zmluva - ihrisko (neaktualne)2012-04-16 ZOBRAZ
Najomna zmluva - ihrisko (neaktualne)2012-04-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna (neaktualne)2013-10-17 ZOBRAZ
Najomna zmluva - mala telocvicna (neaktualne)2013-10-07 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna (neaktualne)2013-10-07 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna (neaktualne)2013-10-07 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna (neaktualne)2013-10-07 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna (neaktualne)2013-10-04 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna (neaktualne)2013-10-04 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna (neaktualne)2013-11-08 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna (neaktualne)2013-10-18 ZOBRAZ
Zmluva o zdruzenej dodavke elektriny(neaktualne)2013-12-03 ZOBRAZ
Dodatok c. 01 k Zmluve o dodavke plynu (neaktualne)2013-12-17 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna (neaktualne)2014-02-04 ZOBRAZ
Zmluva o vykupe zivocisneho odpadu - Ladisco s.r.o. (aktualne)2014-02-11 ZOBRAZ
Zmluva o odbere VZP-3(odpadu) (neaktualne)2014-03-06 ZOBRAZ
Najomna zmluva - miestnost c. 13 - zubar (neaktualne)2014-03-10 ZOBRAZ
Dodavka mlynskych a potravinarskych vyrobkov (neaktualne)2014-04-02 ZOBRAZ
Racova dohoda (neaktualne)2014-04-02 ZOBRAZ
Ramcova dohoda (neaktualne)2014-04-07 ZOBRAZ
Kapna zmluva (neaktualne)2014-04-30 ZOBRAZ
Kapna zmluva (neaktualne)2014-04-07 ZOBRAZ
Ramcova zmluva (neaktualne)2014-04-23 ZOBRAZ
Kupna zmluva - Dodavka zemiakov, cerstvej zeleniny a ovocia A,B,D (neaktualne)2014-06-02 ZOBRAZ
Kupna zmluva - Dodavka zemiakov, cerstvej zeleniny a ovocia C (neaktualne)2014-05-23 ZOBRAZ
Kupna zmluva - Dodavka potravin (neaktualne)2014-05-23 ZOBRAZ
Ramcova dohoda - A (neaktualne)2014-06-03 ZOBRAZ
Ramcova dohoda - B,C,D,E,F,G,H,I (neaktualne)2014-05-22 ZOBRAZ
Najomna zmluva (neaktualne)2014-06-13 ZOBRAZ
Kupna zmluva - Potraviny(neaktualne)2014-06-12 ZOBRAZ
Kupna zmluva - Potraviny(neaktualne)2014-06-25 ZOBRAZ
Kupna zmluva - Potraviny(neaktualne)2014-06-25 ZOBRAZ
Kupna zmluva - Potraviny(neaktualne)2014-06-25 ZOBRAZ
Zmluva o dodavke plynu (neaktualne)2014-07-01 ZOBRAZ
Ramcova dohoda (neaktualne)2014-07-11 ZOBRAZ
Ramcova dohoda (neaktualne)2014-07-11 ZOBRAZ
Najomna zmluva (neaktualne)2014-10-04 ZOBRAZ
Najomna zmluva (neaktualne)2014-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva (neaktualne)2014-10-04 ZOBRAZ
Najomna zmluva (neaktualne)2014-10-04 ZOBRAZ
Najomna zmluva (neaktualne)2014-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva (neaktualne)2014-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva (neaktualne)2014-10-07 ZOBRAZ
Najomna zmluva (neaktualne)2014-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva (neaktualne)2014-09-25 ZOBRAZ
Najomna zmluva (neaktualne)2014-10-04 ZOBRAZ
Najomna zmluva (neaktualne)2014-10-07 ZOBRAZ
Najomna zmluva (neaktualne)2014-10-03 ZOBRAZ
Zmluva o zdruzenej dodavke zemneho plynu (aktualne)2014-10-28 ZOBRAZ
Najomna zmluva (neaktualne)2014-11-18 ZOBRAZ
Zmluva o odbere VZP (neaktualne)2015-01-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Stanislav Slimak (neaktualne)2015-02-03 ZOBRAZ
Kupna zmluva (neaktualne)2014-12-19 ZOBRAZ
Najomna zmluva - CFK Pezinok-Cajla (neaktualne)2015-02-13 ZOBRAZ
Ramcova dohoda - Le Cheque Dejeuner (aktualne)2015-02-20 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Mgr.Janka Pesslova (neaktualne)2015-02-09 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing.Kristina Jassova (neaktualne)2015-03-13 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Miroslav Horak (neaktualne)2015-04-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Stanislav Slimak (neaktualne)2015-04-13 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Michal Fiala (neaktualne)2015-05-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Karate klub, Miroslav Horak (neaktualne)2015-05-12 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing.Marian Oravec (neaktualne)2015-11-06 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Sportovy triatlonovy klub Pezinok(neaktualne)2015-11-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Karate-kickbox klub PK(neaktualne)2015-11-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Amatersky sportovy klub Pezinok (neaktualne)2015-11-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Stanislav Slimak (neaktualne)2015-11-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Miroslav Horak (neaktualne)2015-11-16 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Tomra Sorting (neaktualne)2015-11-11 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Basketbalovy klub Pezinok-obcianske zdr. (neaktualne)2015-11-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing.Miguel Angel Mendez Lara (neaktualne)2015-11-18 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Tanecna akademia Sunnydance (neaktualne)2015-11-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Michal Fiala (neaktualne)2015-11-19 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Juraj Gubric (neaktualne)2015-11-13 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Mgr.Juraj Demovic (neaktualne)2015-11-12 ZOBRAZ
Najomna zmluva - CFK Pezinok-Cajla (neaktualne)2015-11-26 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Obcianske zdruzenie Reflectangulo (neaktualne)2015-11-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - IMPEDIA (aktualne)2015-12-14 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Stanislav Slimak (neaktualne)2016-02-16 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Karate-kickbox klub Pezinok (neaktualne)2016-02-19 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Tanecne centrum Charizma (neaktualne)2016-03-14 ZOBRAZ
Zmluva o uhradach za poskytovanie vodneho a stocneho - ALFA (aktualne)2016-03-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Tarek Dental (aktualne)2016-03-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Tanecne centrum Charizma (neaktualne)2016-04-22 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Michal Fiala (neaktualne)2016-05-03 ZOBRAZ
Zmluva o dielo - GAMIX Slovakia TZB (neaktualne)2016-07-04 ZOBRAZ
Zmluva skolske ovocie - Boni Fructi,spol. s.r.o. (aktualne)2016-04-08 ZOBRAZ
Darovacia zmluva - Rodicovske zdruzenie pri ZS Kupeckeho (aktualne)2016-08-29 ZOBRAZ
Darovacia zmluva - SKOLAK (aktualne)2016-09-12 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Basketbalovy klub Pezinok-obcianske zdr. (aktualne)2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Juraj Gubic (aktualne)2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Michal Fiala (aktualne)2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Complet IT s.r.o. (aktualne)2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Karate-kickbox klub Pezinok (aktualne)2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Latino (aktualne)2016-09-30 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing. Marian Oravec (aktualne)2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Marek Sobolic (aktualne)2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Tanecna akademia Sunnydance (aktualne)2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Sportovy triatlonovy klub Pezinok (aktualne)2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Torma Sorting s.r.o. (aktualne)2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Antonin Ales - Cirkus (aktualne)2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing.Milan Cech (aktualne)2016-10-24 ZOBRAZ
Darovacia zmluva - SKOLAK (aktualne)2016-10-18 ZOBRAZ
Darovacia zmluva - Rodicovske zdruzenie pri ZS (aktualne)2016-10-20 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Miroslav Horak (aktualne)2016-10-21 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Slovensky zvaz hadankarov a krizovkarov - J.Farkas (aktualne)2016-11-11 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing.Peter Biz (aktualne)2016-11-15 ZOBRAZ
Darovacia zmluva - Rodicovske zdruzenie pri ZS (aktualne)2016-11-18 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Dusan Jacko (aktualne)2016-12-14 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Tarek Dental (aktualne)2016-12-20 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Miroslav Horak (aktualne)2017-01-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Filip Kubik (aktualne)2017-01-13 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Karate-kickbox klub Pezinok - Miroslav Horak (aktualne)2017-01-18 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Energie 2,a.s.,Ba,plyn, maloodber (aktualne)2017-01-27 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Energie 2,a.s.,Ba,plyn, strednA1 odber (aktualne)2017-01-27 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Energie 2,a.s.,Ba, elektrina (aktualne)2017-01-31 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Dodatok - Sunnydance (aktualne)2017-02-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing.Milan Cech (aktualne)2017-04-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Marek Kostal (aktualne)2017-04-25 ZOBRAZ
Zmluva o zabezpeceni umeleckeho vykonu - Mylansa s.r.o. (aktualne)2017-05-15 ZOBRAZ
Zmluva o dielo - Oskar Hanusek (aktualne)2017-05-22 ZOBRAZ
Hromadna licencna zmluva - SOZA (aktualne)2017-05-24 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Vaclav Kellner (aktualne)2017-05-30 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Sportovy triatlonovy klub Pezinok - Silvia Svecova (aktualne)2017-06-05 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing. Milan Cech (aktualne)2017-10-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing. Marian Oravec (aktualne)2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing. Peter Biz (aktualne)2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Antonin Simek - cirkus Metropol (aktualne)2017-10-16 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Mgr. Hana Krupikova - Na zdravicko (aktualne)2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Juraj Miskovsky - GoKids academy (aktualne)2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Miroslav Horak (aktualne)2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - JUDr. Peter Jedinak (aktualne)2017-10-09 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Miroslav Horak - Karate-kickbox klub Pezinok (aktualne)2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Basketbalovy klub Pezinok - obcianske zdruzenie (aktualne)2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Melicherikova Zuzana - Mediasave (aktualne)2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Plavecky klub PK Pezinok - obcianske zdruzenie - Mgr. Nada Kudelova (aktualne)2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Tanecna akademia SUNNYDANCE - Bronislava Jurasova - Groovedance (aktualne)2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Sportovy triatlonovy klub Pezinok - Mgr. Silvia Svecova (aktualne)2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Marek Gubric (aktualne)2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Patrik Miskovsky (aktualne)2017-10-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Marek Sobolic (aktualne)2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ivan Sroka - Tomra Sorting s.r.o.(aktualne)2017-09-29 ZOBRAZ
Zmluva o dodavke didaktickych prostriedkov (aktualne)2017-10-25 ZOBRAZ
Zmluva o poskytnuti sluzieb (aktualne)2017-11-06 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Obcianske zdruzenie Reflectangulo (aktualne)2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Mgr. Michal Peniak (aktualne)2017-10-30 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Peter Vlasak - Malokarpatska hokejbalova liga Pezinok (aktualne)2017-10-30 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Zuzana Melicherikova - Mediasave (aktualne)2017-10-30 ZOBRAZ
Zmluva o odohrani divadelneho predstavenia - Mestske divadlo ACTORES (aktualne)2017-12-04 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Dodatok - Tanecna akademia Sunnydance (aktualne)2017-12-19 ZOBRAZ
Zamuva o uhradach za poskytovanie vodneho a stocneho - Denis Travnicek, Spolocenstvo vlastnikov bytov a nebytovych priestorov ALFA (aktualne)2017-12-19 ZOBRAZ
Najomna zmluva - MUDr. Radomir Tarek, TAREK DENTAL, s.r.o.(aktualne)2017-12-19 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Mgr.Hana Krupikova, La Espanolita (aktualne)2018-01-22 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Filip Regina (aktualne)2018-02-15 ZOBRAZ

<< Späť na transparentnú školu


 
Akcie v mes. MAREC

12.3.
Hands Up

12.3.
ŠK Hviezdoslavov Kubín
2.stupeň

13.3.
ŠK Bio. olymp.
5.-7.roč.

13.3.
OK Pyt.
3.-5.roč.

13.3.
KK Bio. olymp.
8.-9.roč.

14.3.
OK Pyt.
6.-8.roč.

15.3.
Detská atletika
Finále

15.3.
Aurélium
8.roč.

16.3.
OK Hviezdoslavov Kubín

16.3.
Bavme deti športom

19.3.
Čo dokážu naše ruky
4.A

19.3.
Klokanko1.stupeň

20.3.
OK Chem.olymp.
8.-9.roč.

20.3.
Divadlo Rožňava
1.stupeň

21.3.
Testovanie 9
9.roč.

21.3.
Bzince pod Javorinou
5.roč.

21.3.
Unplugged
7.roč.

21.3.
Riaditeľské voľno
6.,8.roč.

22.3.
Tisícročná včela
6.A,B

22.3.
OK Bibl. olymp.

23.-24.3.
Noc s Andersenom
3.C

23.3.
Plavecký maratón

24.3. =>> 15:00-18:00
Deň otvorených dverí

26.3.
Vida park Brno
5.B,C,D

26.3.
Zápis čitateľov
1.A

27.3.
Zápis čitateľov
1.B

27.3. =>> od 16:00
Veľkonočné tvorivé dielne

28.3.
Bavme deti športom

29.3.-3.4.
Veľkonočné prázdniny

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
Lavičky a posilovací lavice pro domácí trénink