OZ Školák

Správa o činnosti a finančnom stave Občianskeho združenia ŠKOLÁK za rok 2022.

 

V kalendárnom roku 2022 pracovalo Občianske združenie v zložení potvrdenom Valným zhromaždením z roku 2021. Do novembra 2021 bola obnovená registrácia OZ a tiež nastala zmena predsedu OZ na základe preberacieho protokolu a Valného zhromaždenia konaného dňa 2.7.2021.

 

Nový predseda:  Lenka Štrbová

Členovia:  Monika Bacigálová

                   Mária Noskovičová

                   Anna Juráková

                   Alžbeta Rajnerová

                   Ivica Grančičová

 

V revíznej komisii pracovali týto členovia:

                    Marianna Šusteková

                    Darina Matonogová

                    Dana Kaščáková

Členovia OZ sa zišli v priebehu roka na schválení návrhu čerpania finančných zdrojov.

V máji 2023 bola v Obchodnom vestníku zverejnená špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov vo výške 6014,18 eur. (2% prijaté v roku 2021, čerpané 2022). Táto čiastka bola využitá predovšetkým  na zveľadenie životného prostredia konkrétne na výsadbu stromov v okolí našej školy.Taktiež na akcie pre deti, organizáciu olympiád, pomôcky do tried, pomôcky pre začlenených žiakov, sociálnu pomoc žiakom zo sociálne slabých rodín.

 

 

 

 

 

 

 

V Pezinku dňa 10.01.2023                                                           Bc. Lenka Štrbová – predseda OZ ŠKOLÁK

 

 

2%

6014,18 EUR

olympiády a súťaže - biblická olympiáda, súťaž  - slovenčina - Ypsilon, akcie pre deti.

214,53

pomôcky do tried

96

sociálna pomoc žiakom zo sociálne slabých rodín

13

pomôcky pre začlenených žiakov

34,68

skvalitnenie vyučovacieho procesu didaktické pomôcky, učebnice

1226,96

zveľaďovanie životného prostredia - výsadba stromov v okolí školy

4520,57

poplatky - banka, notár, zverejnenie v Obchodnom vestníku

203,94

zber papiera - príjem

298,6

použitá suma zo zberu papiera

295,5

Spolu výdavky

6309,68

Zostatok za zber papiera

3,1

Spolu 2%

6014,18

 

 
Dôležité oznamy
Kalendár dôležitých termínov

15.11.2023

- Pedagogická rada - 1.štvrťrok

30.11.2023

- Adventné tvorivé dielne

4.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

5.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

4.-6.12.2023

- Vianočné trhy - zbierka Plamienok

23.12.2023 - 7.1.2024

- Vianočné prázdniny

8.1.2024

- Nástup do školy

29.1.2024

- Klasifikačná pedag. rada - 1.polrok

31.1.2024

- Vysvedčenie - výpis známok

6.2.2024

- Svetový deň bez mobilu

10.2.2023

- Fašiangová zábava

13.2.2024

- Karneval/Valentínska disco

21.2.2024

- Svet.deň materinského jazyka

22.2.2024

- Svet.deň vody

4.-8.3.2024

- Jarné prázdniny

20.3.2024

- Testovanie 9-2024

28.3-2.4.2024

- Veľkonočné prázdniny

15.4.2024

- Pedagogická rada - 3.štvrťrok

22.4.2024

- Deň Zeme

22.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

23.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

27.5.-7.6.2024

- Školy v prírode

- Plavecký výcvik

- Interaktívny týždeň

24.6.2024

- Klasifikačná ped.rada - 2.polrok

24.-27.6.2024

- Odovzdávanie učebníc

26.6.2024

- Slávnostná koncoročná akadémia

27.6.2024

- Rozlúčka deviatakov

28.6.2024 -->8:30

- Slávnostné ukončenie šk.roka

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK